• USB MED LOGO TRYCK - CD MED TRYCK - DVD MED TRYCK - CD PRESSNING - DVD PRODUKTION

 


AM Prisgaranti

Vi verkar i en mycket händelserik och föränderlig marknad, och trots vårt höga kvalitets och servicetänkande strävar vi på AttentionMedia alltid efter att hålla lägsta möjliga prisnivå. Skulle det mot all förmodan visa sig, att våra priser eller att en offert från oss är sämre än hos någon annan seriös leverantör… bara lugn. Mot uppvisat offertunderlag erbjuds ni utan tvekan alltid samma eller lägre pris. På så vis garanteras ni alltid högsta kvalitet till mycket förmånliga priser!

God service och blixtsnabba leveranser får ni på köpet!

 

 

 

 

 

 

Samarbetskvalitet

Vi har på AttentionMedia har alltid haft ett brett servicetänkade. Vi kommer alla från serviceyrken som krävt 100 % fokus på kunden, vilket innebär att eventuella problem alltid löses till kundens fördel. Offerter skickas exempelvis oftast oavsett storlek inom en timme. Vid en beställning kommer den kontaktperson du fått vara ansvarig och följa ert projekt tills ordern lämnar huset. Inget krångel utan full kontroll hela vägen, vilket är vad vi kallar samarbetskvalitet.

 

 

 

 

 

 

Produktions & Leveranssäkerhet

AttentionMedia har skapat sig ett mycket gott rykte, främst genom vårt blixtsnabba och framförallt säkra hanterande. Efter många års samarbete i bl.a. reklambranschen är vi är vana vid uttrycket "igår". Med stenhård styrning av distributionspartners kommer era varor att vara på plats på utsagd tid. Inga undantag!

Med vår specialtjänst skivakuten garanterar vi er produktion inom 48 timmar!

 

 

 

 

 

 

Produktgaranti

När man talar om profilerat media talas det mycket om utseendet och lite om själva skivan man valt att sätta sitt namn på. De sista åren har många oseriösa lycksökare börjat sälja dessa produkter utan någon större erfarenhet i ämnet. Det köps in lågprispartier (B-grade ranking) ifrån Europa, vilket gör att kvaliteten skiftar vid varje inköpstillfälle och man vet aldrig vad man får. Dessa skivor används sedan för att trycka ert namn på, vilket enligt vår mening är en förödande situation. För vem vill ha sin logo på en skiva som inte fungerar! Inte vi i alla fall!

 

Med en diger kundstock och många stora kända referenser kan vi stolt presentera marknadens absolut generösaste garanti: Skulle ni mot all förmodan hittar en enda defekt skiva lovar vi er dubbelt upp tillbaka!

 

Varumärket AttentionMedia säljs exklusivt av idag cirka 200 noga utvalda butiker och AttentionMedias produkter används av professionella användare över hela Skandinavien, exempelvis på skolor, landsting, kommuner och inom den privata sektorn.

 

 

 

 

 

 


Allmänna villkor – Attentionmedia Europe AB

1. Allmänt

Dessa villkor anger vad som gäller i samtliga fall då Attentionmedia AB utför uppdrag åt Kund (nedan kallat Uppdraget),

alternativt Kund köper varor av Attentionmedia AB (nedan kallat Köpet), om inte parterna skriftligen överenskommit

om annat. Sådan annan överenskommelse är giltig endast när den undertecknats av båda parter. Kundsbeställning innebär godkännande 

av detta avtal .

2. Offerter och priser

En offert från Attention Media Europe AB är giltig i trettio (30) dagar från det offertdatum som finns angivet på offerten (Offerttid). 

Samtliga priser i offerter anges i SEK och är exklusive mervärdesskatt, frakt och andra avgifter och tillägg . De priser som anges i en offert som accepterats och beställts ska gälla, även om den Allmänna Prislistan förändrats under Offerttiden .

Prislistan för Attention Media Europe AB sortiment är giltig trettio (30) dagar från mottagandet . Kunden ansvarar för att ta reda på eventuella prisändringar samt begära nyprislista.

3. Reservation

Vi reserverar oss mot felaktigheter i priser samt innehåll på webbsidorna attentionmedia.se, attentionmedia.com.

4. Betalningsvillkor

Attention Media Europe AB använder sig av antingen förskotts- eller efterskottsbetalning.

Vilket som gäller i varje en skilt fall. Vid förskottsbetalning gäller att likvid ska vara Attention Media Europe AB tillhanda innan beställningen

blir bindande och ordern effektueras. Vid efterskottsbetalning gäller att faktura skickas från Klarna på utsatt leveransdatum, och att betalning ska

erläggas femton (15) dagar netto från fakturadatum om inget annat överenskommits . Vid försenad efterskottsbetalning har Attention Media Europe AB rätt att ta ut dröjsmålsränta om tjugofyra (2 4) procent årligen . Utöver dröjsmålsräntan ska Kunden ersätta Attention Media Europe AB för de kostnader som vidtagits för indrivningen av sagda fordran, samt för expediering av kravbrev. Allt gods förblir 

skivtryck.se/discrepublic.com egendom fram tills dess att full lik vid erlagts. Om skälig anledning finns att anta att Kunden inte kommer uppfylla sina

betalningsåtaganden förbehåller sig Attention Media Europe AB rätten att avbryta utförandet av Uppdraget och kvarhålla allt producerat och 

från Kunden levererat material tills dess att full likvid erlagts för Attention Media Europe AB samtliga fordringar på Kunden eller till dess att godtag-

bar säkerhet ställts. Om så inte sker förbehåller sig Attention Media Europe AB rätten att bryta avtalet. Bryts avtalet är Kund, efter anmodan från 

Attention Media Europe AB, skyldig att på egen bekostnad återsända de varor som Kund underlåtit att uppfylla sina betalningsåtaganden för.

5. Tillägg

Attention Media Europe AB kan komma att debitera extra för arbete som beror på bristande eller ändrad/korrigerad leverans av material från 

Kund, och/eller i de fall då Kund på annat sätt förändrar förutsättningarna för Uppdraget gentemot vad som ursprungligen överenskommits. 

Till bristande leverans räknas om Kunden inte levererar material på utsatt tid, eller enligt gällande materialspecifikation .

6. Kvalitetstolerans

Uppdraget utförs med användning av den masterkopia och det material som kunden levererat för användning vid tillverkning av trycksaker

(Originalmaterial ) , och sker i enlighet med de specifikationer som Attention Media Europe AB tillämpar vid produktion av den typ av material som 

sagda produktion gäller.  Som fel räknas inte sådant som enligt beprövad och vedertagen yrkeserfarenhet anses vara en ringa avvikelse, eller sådant 

som beror på felaktigheter i det Originalmaterial som levererats från kund en till Attention Media Europe AB.

7. Leveranstider

Leveranstid anges i den Orderbekräftelse/offert som utgår från Attention Media Europe AB och anger det antal arbetsdagar som produktionen

kommer att ta . Leveranstiden börjar löpa då Kunden levererat allt Originalmaterial och Attention Media Europe AB skickat orderbekräftelse ( Produktionsstart).

Leveranstiden kan komma att förlängas om Kunden gör ändringar i lagd order, och/eller på annat sätt fördröjer leverans av godkänt Originalmaterial.

8. Reklamationer

Det ankommer på Kunden att utan onödigt dröjsmål vid leverans undersöka om leveransen uppfyller kraven på kvantitet och kvalitet enligt punkt 6 

och 7 ovan. Om avvikelse utanför toleransnivåerna föreligger ska Kunden omgående underrätta Attention Media Europe AB om detta . Sådan reklamation ska göras skriftligen och vara Attention Media Europe AB tillhanda inom tio (10) arbetsdagar från leveransdatum. För dolda avvikelser ansvarar skivtryck.se/discrepublic.com endast för avvikelser som skriftligen reklamerats inom femtio (5 0) arbetsdagar räknat från leveransdatum.

9. Returer

Vi tillämpar ingen returpolicy. Produktioner unikt anpassade enligt kunds önskemål kan inte återlämnas.

10. Transportskadat gods

Om en vara från Attention Media Europe AB skadas i transporten, oavsett om skadan är väl synlig eller dold skall detta anmälas omgående till 

speditören dock senast inom 7 dagar.

11. Ansvarsbegränsning

Attention Media Europe AB friskriver sig från allt ansvar för förseningar i leverans. Attention Media Europe AB ansvarar inte för avvikelser som orsakats av

bristfälligt, försenat eller felaktigt. Originalmaterial eller annan information från Kunden. Attention Media Europe AB är inte skyldig att ersätta Kund för exempelvis, men ej begränsat till, inkompabilitet, driftsavbrott, dataförlust eller annan ekonomisk skada. Attention Media Europe AB är inte skyldigt att ersätta. Kunden för några indirekta skador, och Attention Media Europe AB ´s totala ersättningsskyldighet kan aldrig överskrida det belopp som det ifrågavarande reklamerade Uppdraget/Köpet betingar.

12. Kundens ansvar

Kunden ska hålla Attention Media Europe AB skadefritt för sådan ersättning som skivtryck.se/discrepublic.com kan komma att få utge till tredje man med anledning av skador på egendom eller

person, eller vid intrång i tredje mans immateriella rättigheter om felet eller bristen beror på Original material eller annan informations om Kunden tillställt Attention Media Europe AB.

13. Originalmaterial

Kunden ska tillhandahålla allt originalmaterial som är nödvändigt för utförandet av Uppdraget. Leverans av sådant material sker på Kundens bekostnad och till den plats som Attention Media Europe AB anvisar. Originalmaterialet ska följa de specifikationer som Attention Media Europe AB vid varje tillfälle tillämpar. Originalmaterialet förvaras hos Attention Media Europe AB.

utan kostnad för kund en i 24 månader efter senaste orderdatum (Lagringstiden). Därefter destrueras det, om inte Kunden innan dess begärt att materialet ska returneras.

Retur på sådant material sker på Kundens bekostnad. Visst Originalmaterial, som exempelvis glasmaster och tryckfilmer , kan ej returneras, utan kommer destrueras efter Lagringstiden.

All lagring av Origin almaterial sker på Kundens risk, och Attention Media Europe AB kan inte hållas ansvarigt för skada på eller förlust av Originalmaterialet.

14. Immateriella rättigheter

Kunden garanterar att Originalmaterialet inte utgör intrång i annans upphovsrätt, rätt till varumärke eller annan immateriell rättighet samt att det inte är av sådan art eller ges sådan utformning att 

det strider mot lag, förordning, myndighetsanvisning, bruk eller sedvänja, god marknadsföringssed eller att den riskerar att väcka anstöt eller allmänförargelse . Kunden ansvarar för samtliga skyldigheter gentemot rättighetsinnehavare eller myndigheter, inklusive, men inte begränsat till, erläggande av royalties, pliktexemplar eller liknande skyldigheter.

Attention Media Europe AB förhåller sig rätten att utan ersättningsskyldighet gentemot Kunden avbryta Uppdraget om det finns skälig anledning att misstänka att Originalmaterialet strider mot vad som anges i ovanstående två stycken. Om Kunden brister i vad som anges i de två översta styckena i punkt 13 är Kunden skyldig att ersätta Attention Media Europe AB för all skada och alla kostnader som drabbar Attention Media Europe AB med anledning härav. Sådana kostnader inkluderar, men är ej begränsade till, skadestånd, rättegångskostnader och andra kostnader för juridiskt biträde.

15. Force Majeure

Part skall befrias från de skyldigheter som åvilar honom enligt detta avtal i den utsträckning denne är förhindrad att uppfylla sina skyldigheter på grund av allmän strejk utanför partens kontroll, 

upplopp, översvämningar, krig, regeringsdekret eller liknande (force majeure). Part skall i sådant fall omedelbart skriftligen underrätta den andra parten om sådana omständigheter och skall i största

möjliga utsträckning försöka förhindra eller undanröja orsakerna till sin oförmåga att uppfylla sina skyldigheter. Sådan underrättelse medför att Leveranstiden förlängs med fyrtio (4 0) arbetsdagar, och om omständigheten består under mer än fyrtio (4 0) arbetsdagar medför sådan händelse även att endera parten äger rätt att skriftligen annullera ordern utan rätt till ersättning.

16. Tvist

Avtalet skall regleras av svensk rätt, såsom den tillämpas på avtal som ingåtts i Sverige mellan svenska parter. Tvister med anlednin gav Avtalet skall avgöras i Sverige av skiljemän enligt

svensk lag o m skiljemän . Rör tvisten belopp som vid talans väckande uppgår till högst två (2) prisbas-belopp enligt lagen (1962 :381) om allmän försäkring har Part dock rätt att föra

talan inför allmändomstol i Sverige.

 

Attention Media Europe AB
org nr: 556781-9254

Smedjegatan 47

S-352 46 Växjö
Sweden

Tel:+46 (0)470 74 00 50

www.attentionmedia.se/www.attentionmedia.com